Τα υλικά αυτά θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.