Συνεισφορά της ΕΕ: 1,992,920 €.

Διάρκεια: από Απρίλιο 2016 έως Ιούνιο 2019

Το uP_running είναι ένα έργο δράσεων συντονισμού και στήριξης, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Αυτή η συνεισφορά-χρηματοδότηση της ΕΕ, βασίζεται στη συμφωνία με αριθμό συμβολαίου 691748, η οποία υπεγράφη μεταξύ της κοινοπραξίας του έργου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το uP-running επιλέχθηκε από ανεξάρτητους αξιολογητές σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων Η2020-LCE-2015-3.

Θέμα LCE-14-2015 Προώθηση της αγοράς υφιστάμενης και αναδυόμενης αειφόρου βιοενέργειας

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lce-14-2015.html